در راستای ضرورت توسعه ارتباطات و دستیابی به روش های نوین اجرای اهداف دولت الکترونیک به نظر می رسد که تمامی سازمان ها می بایست در جریان جدید ترین اطلاعات مندرج در رسانه های جمعی ( صدا وسیما ) قرار گیرند تا با بهره گیری از پایش اخبار و اطلاعات بتوانند زمینه اتخاذ بهترین تصمیمات را فراهم می سازند . در مجموعه سیستم پایش اخبار تمامی بخش های خبری و برنامه های خاص و ویژه و همچنین برنامه های تبلیغاتی از شبکه های سیما (9 شبکه ) و شبکه های صدا (12 شبکه ( هر روز از ساعت 6 صبح تا 1 صبح روز بعد ، ضبط ومورد پایش قرار می گیرد .