Slide background layer1-sublayer1 layer1-sublayer2

کاغذ ها را به درختان هديه کنيم

یکی از مهمترین مسائل موثر در تصمیم گیری مدیران هر مجموعه چه در سطح خرد و چه در سطح کلان ، اطلاعات و دسترسی سریع وآسان به خبرهای روز کشور و دنیا می باشد که این مهم در حال حاضر به صورت سنتی از طریق واحد روابط عمومی و با تهیه روزنامه های مهم ، بررسی سایت های خبری و در اختیار گذاشتن اخبار مرتبط برای مدیران انجام می پذیرد . در حال حاضر به علت کثرت بنگا ه های خبری و تنوع اخبار منتشره از سوی ایشان و همچنین وجود تفسیر و تحلیل های متفاوت در اخبار ، اهمیت دریافت و بررسی همزمان اخبار منتشره شده از منابع مختلف را دو چندان می کند و تنها مدیرانی در هدایت مجموعه موفق خواهند بود که قبل از هر گونه تصمیمی از اخبار ، تحلیل و تفسیر آن مطلع بوده و بر اساس وقایع و مستندات ، تصمیم صحیحی را اتخاذ نماید . طبق بررسی های به عمل آمده در حال حاضر حداقل 50 روزنامه مهم و 800 سایت خبری در سطح کشور به نشر خبر می پردازند که به طور متوسط در طول روز حداقل 95000 خبر را منتشر می نمایند که دریافت و بررسی این اخبار از منابع مختلف ، با امکانات فعلی کار دشواری است .