1

مشخصات فردی

نام : * نام خانوادگی : *    
نام پدر : تاریخ تولد :
جنسیت : وضعیت تاهل :
محل صدور : * وضعیت خدمت  
عکس :
2

اطلاعات تماس

تلفن همراه : * تلفن ضروری : *    
آدرس : * ایمیل :  
3

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نام دانشگاه سال شروع سال پایان معدل
4

تسلط به زبان خارجی

خواندن نوشتن ادراک مکالمه
زبان خارجی
زبان خارجی
5

دوره های گذرانیده شده (دوره های تخصصی و فنی)

عنوان دوره آموزشی : محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره آموزشی : محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره آموزشی : محل دوره : طول دوره :
6

آشنائی با نرم افزارهای عمومی کامپیوتری

نام نرم افزار : میزان تسلط :
نام نرم افزار : میزان تسلط :
نام نرم افزار : میزان تسلط :
7

نوع همکاری

شغل مورد درخواست : *  
8

حقوق درخواستی

حقوق درخواستی : * ریال  
9

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی :
10

سوابق شغلی

نام سازمان سمت سال شروع سال پایان حقوق دریافتی علت ترک کار
فایل رزومه pdf,word :
2

ثبت درخواست


کد امنیتی :
   =